کد خبر: 189619

شفافیت آرا؛ نخستین فصل شفافیت در پارلمان

نمایندگان مجلس یازدهم در نخستین روزهای کاری با طرح شفافیت آرا به استقبال شفافیت رفتند؛ به سرانجام رسیدن هر چه سریع‌تر این طرح نقطه آغاز مسیری برای شفافیت تقنینی است که از مجلس جدید مطالبه می‌شود.
اتاق خبر 24

نمایندگان مجلس یازدهم در نخستین روزهای کاری خود به استقبال شفافیت آرا رفتند و طرحی با این عنوان را با ۱۷۰ امضا تقدیم هیات رئیسه کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح موادی از آئین نامه داخلی مجلس اصلاح می‌شود تا  رای تک تک نمایندگان در مواردی که رای گیری مخفی نیست به صورت موافق، مخالف و ممتنع بر روی سایت مجلس قابل رویت باشد.

علاوه بر این طبق این طرح رای گیری و مشروح مذاکرات در کمیسیون‌ها هم قابل انتشار می‌شود.

** نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری

طراحان شفافیت آرا در توجیه ضرورت این اقدام تاکید کرده‌اند: با عنایت به منطق قانون اساسی به ویژه اصل ۶۹ و رویه تصویب اصول آن در مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی در خبرگان سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ و تجارب موفق جهانی درباره شفافیت و با عنایت به اینکه عملکرد و رای وکیل نمی‌تواند از موکل پنهان باشد و با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی آرای نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است؛ این طرح را تهیه کرده اند.

** جزئیات طرح جدید نمایندگان برای شفافیت 

بر مبنای ماده واحده این طرح، قرار است تغییرات زیر در متن قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اعمال شود:

۱. تبصره زیر در ماده ۵ اضافه می‌شود:

تبصره ۳ – نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون‌های مجلس را خواهند داشت.

۲. در ماده ۶۴ پس از عبارت «به اطلاع نمایندگان» کلمه «و مردم» اضافه می‌شود.

۳. در ماده ۱۱۹ تبصره زیر اضافه می‌شود:

منبع: انتخاب