کد خبر: 188559

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم به اخلال در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی در حال برگزاری است.
اتاق خبر 24

دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم دایر بر اخلال در نظام اقتصادی، امروز سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه به ریاست قاضی موحد به صورت علنی در حال برگزاری است.

در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹ شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حضور نماینده دادستان متهمان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در این جلسه به اتهامات حسن خویی، یوسف غریبی، مهدی ناظری دوست، حسین ایمانی زاد، رسول قنادی، مهدی نصیری زاده، علی عبدالحسینی، علیرضا مقام‌آسا، علی محمد غلامی، ابراهیم جلالی، سید جلیل حسینی، مسعود جاویدان، محسن معظمی فرد، محمد اکبری، چنگیز تقی نیا، مهدی شوهانی، منوچهر روشنی، فرزاد اصغرزاده، حسین پیرهادی، یاشار سلمان زاده و امیر سوقانی رسیدگی می‌شود.

قاضی موحد افزود: شرایط رسیدگی به اتهامات متهمان فراهم است و رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم و از نماینده دادستان می‌خواهم کیفرخواست را قرائت کند.

در ادامه علی باقری اصل نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: امنیت اقتصادی بستر مناسب برای توسعه کشور است و با هرگونه ناامنی برخورد قاطع می‌شود و با توجه به شرایط کشور جرایم ارزی در از بین بردن امنیت اقتصادی می‌تواند موثر باشد.

وی در ادامه اسامی متهمان به همراه اتهامات آن‌ها را به شرح زیر بیان کرد:

حسن خویی فرزند علی اکبر، آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق محکومیت مالی. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به همراه متهمان مهدی ناظر دوست و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۷۰ دلار و مقادیری از ارزهای پوند،یوان، لیر، و بتای تایلند.

یوسف غریبی، آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۹۰۰ هزار دلار به صورت فردایی و کاغذی به همراه متهمان حسن خویی و مهدی ناظر دوست.

مهدی ناظر دوست فرزند علی اکبر آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به همراه متهمان حسن خویی و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار دلار و مقادیری از ازهای پوند، یوان، لیر  و بتای تایلند.

حسین ایمانی زاد آزاد با قرار قبولی وثیقه، دارای سابقه. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۳۶ هزار دلار در طول سه ماه به ازای هر هفته سه هزار دلار با همکاری  حسین خویی و یوسف غریبی.

رسول قنادی فرزند رحیم آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز با متهمان آقای مهدی نصیری زاده و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار و ۵۴۴ دلار آمریکا.

مهدی نصیرزاده فرزند حسن متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به صورت کاغذی و فردایی با همکاری متهمان رسول قنادی و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار دلار.

علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد متولد ۱۳۳۸ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با همکاری رسول قنادی.

علیرضا مقام آسا فرزند حسین آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۰ هزار و چهارصد دلار با همکاری متهم علی محمد غلامی.

علی محمد غلامی فرزند سعید آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۰ هزار و چهارصد دلار با همکاری متهم علیرضا مقام آسا.

ابراهیم جلالی فرزند رسول آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار.

سید جواد حسینی فرزند باقر متولد ۶۷ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز با همکاری متهم امیر سوقانی و مسعود جاویدان.

مسعود جاویدان فرزند قنبر آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با همکاری متهم سید جلیل حسینی.

محسن معظمی فرد فرزند عباس آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۷۰۰ هزار دلار و شش میلیون لیر ترکیه.

محمد اکبری فرزند رضا متولد ۶۵ آزاد با قرار قبولی وثیقه و فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار.

چنگیز طیبب نیا فرزند اژدر متولد ۶۳ آزاد با قرار قبولی وثیقه. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز.

مهدی شوهانی فرزند علی محمد متولد ۶۱ آزاد با قراره قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار.

 منوچهر روشنی فرزند عباس متولد ۴۶ آزاد با قرار قبولی کفالت فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار.

متهم اصغرزاده فرزند رمضانعلی متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و خرید و فروش غیرمجاز ارز دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم حسین پیرهادی

حسین پیرهادی فرزند یعقوب متولد ۴۲ آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم اصغر زاده.

یاشار سلمان زاده فرزند اصغر آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر. اتهام: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار و ۳۸ میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار لیر ترکیه.

 امیر سوقانی فرزند حمیدرضا، متواری. اتهام: مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار با همکاری متهم سید جلیل حسینی

منبع: میزان