کد خبر: 184304

نقش کارشناسی اکتشاف منابع طبیعی در مقابله با تحریم‌ها

در مجموعه قوانین مقررات ناهماهنگ موجود و مربوط به منابع طبیعی دو مشکل ناآشنایی قانونگذاران با منابع طبیعی و ناآگاهی اهالی منابع طبیعی با اصول قانونگذاری آشکار است.
اتاق خبر 24

«هنر ضد تحریم ها؛ پاسخی از درون میدان» عنوان سلسله یادداشت هایی به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که در این خبرگزاری منتشر می شود. این سلسله یادداشت ها در پاسخ به کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» اثر ریچارد نفیو، مسئول تیم طراحی تحریم های علیه ایران در دولت اوباماست. در ادامه قسمت هجدهم این سلسله یادداشت ها آمده است:

مطالعات گذشته نگر همگی موید این حقیقت تلخ اند که در حوزه اکتشاف منابع طبیعی یا قوانین پیشرو وجود ندارد یا اگر در برخی موارد وجود دارد بیش از آنکه موجب تقویت منابع طبیعی کشور در راستای مقابله با تحریم ها شوند در نقش خودتحریمی عمل می کند. مجموعه قوانین و مقررات موضوعی کشور در حوزه منابع طبیعی همانند دستگاه های اجرایی متولی از آشنفتگی مزمن در رنج است.

اصولا در قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی علاقه چندانی به قانونگذاری پیرامون اکتشاف منابع طبیعی به عنوان راهبردی برای مقابله با تحریم ها وجود نداشته است. از این رو تا می توانیم و تا توانسته ایم بصورت بی رویه و غیرقاعده مند از منابع طبیعی خود استفاده کرده ایم و ظاهرا هم بنا نداریم چیزی از آن را برای نسل های آینده باقی بگذاریم.

دستاوردهای رسمی نظام کارشناسی در کشور شامل قوانین (قانون اساسی، اسناد فرادست کشور و قوانین عادی)، مصوبات (تصویب نامه ها)، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها، اساسنامه ها، بخشنامه ها، آراء وحدت رویه، آراء هیات عمومی و نامه های ادارای حاوی دستورات اجرایی است که از سوی مرجع صلاحیت دار تدوین و تصویب شده است.

شواهد عینی بیانگر این موضوع است که در مجموعه قوانین مقررات ناهماهنگ موجود و مربوط به منابع طبیعی دو مشکل ناآشنایی قانونگذاران با منابع طبیعی و ناآگاهی اهالی منابع طبیعی با اصول قانونگذاری آشکار است. از این رو قوانین موجود دارای بار علمی و تخصصی کمی است و دست اندکاران منابع طبیعی نیز برای اکتشاف منابع طبیعی از قوانین و ضوابط کارآمد خالی است.

اصولا آگاهان و دلسوزان منابع طبیعی راهی به قانونگذاری ندارند و قانونگذاران و قانونگذاری نیز آگاهی کاملی از منابع طبیعی کشور و فرآیندهای اکتشاف آن ندارند. کارشناسی (قوانین و مصوبات/ آیین نامه ها و دستورالعمل ها/ بخشنامه ها و نامه ها) اکتشاف (بررسی و مشاهده/ پردازش و آزمون/ تشخیص و گزینش) منابع طبیعی (آب، هوا، خاک و انرژی/ کوه، کویر، مرتع و جنگل/ تنوع زیستی، حیات وحش، زیستگاه های انسانی و حاکمیت غذایی) در قالب یک شبکه فراگیر تقنینی که بتواند همه منابع طبیعی کشور را به عنوان راهبرد مقابله با تحریم بکار گیرد وجود نداشته و ندارد. از این رو اموری که پیرامون آن قانون و مقرراتی وجود ندارد چگونه می توانند در دستگاه های اجرایی کشور عملیاتی شوند.

منبع: خبرگزاری فارس