کد خبر: 183512
یادداشت اتاق خبر24:

اعتراض به 6 سال ناکارآمدی دولت

در اعتراضاتی که به خاطر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن صورت گرفت به یک نکته باید توجه کرد.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

اعتراض و اغتشاش دو مقوله جدا از هم است، این دوبا هم در تضاد هستند و هیچگاه نمی توانند در کنار هم مسالمت آمیز حضور داشته باشند.

مسئولین نیز برای اعتراض و اغتشاش مرز کشیده اند و اعلام کرده اند که اعتراض پذیرفتنی است اما اغتشاش نه، با هر گونه اغتشاش و آشوب هم با شدت برخورد خواهد شد.

مردم نیز خود به خوبی می دانند با آشوب و اغتشاش هیچگاه به خواسته خود نخواهند رسید و تنها اتفاقی که خواهد افتاد، ایجاد ناامنی و فضای رعب و وحشت در کشور است.

هر گاه اتفاقاتی همچون اعتراضات آبان ماه در کشور افتاده است، اعتراضات به حق مردم به خاطر سوء استفاده آشوب گران و اشرار به حاشیه رانده شده و اجازه نیافته اند خواسته ها به حق خود را پیگیری کنند.
اکنون که بار دیگر مردم با حضور خود توانستند فتانه و آشوب را خاموش کنند و اجازه ندهند کشورشان به آشوب کشیده شده و ناامن شود، مسئولیت مسئولین نباید فراموش شود، آنها باید توان خود را به کار گیرند و اگر توان کار هم ندارند، باید کمک بگیرند در غیر این صورت باز هم مطالبات به حق مردم با بی توجهی روبرو خواهد شد.

و اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد که نکته مهم و حساسی است.
اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین را تنها به این دلیل نباید دانست، بلکه اعتراض به حق مردم کشورمان که در آبان ماه نشان داده شد، اعتراض به 6 سال ناکارآمدی دولتی است که با وعده های بسیار بزرگ خود به مردم، آنها را همچنان امیدوار نگه داشته بود، امید واهی دولت تدبیر و امید به مردم، آنها را سرخورده و عصبانی کرد.

اعتراضات اواخر آبان ماه به گرانی بنزین اعتراض فروخفته 6ساله مردم معترض بود، مردمی که 6 سال سخت و دشوار را تحمل کردند تا شاید یکی از وعده های دولت انجام شود تا اوضاع معیشتی مردم اندکی بهبود یابد.

بغض فروخفته مردم معترض نسبت به سیاستهای لیبرال سرمایه داری دولت تدبیر و امید به بهانه بنزین سر باز کرد و در این میان این اعتراضات نیازمند حمایت بود اما فتنه گران با ورود خود اشوب بپا کردند و کشور را چند روزی به التهاب کشاندند.

اما اکنون که اعتراضات مردمی با نقش آفرینی خود آنها فروکش کرده مسئولین و دست اندرکاران نباید اجازه دهند که مطالبات مردم فراموش شود،بلکه خود باید پیگیر آن باشند تا به نتیجه برسند، نتیجه ای که حق مردم را برقرار کند.

مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دیگر دستگاه هایی که وظیفه دارند تا حق مردم را ادا کنند، اکنون وظیفه سنگین تری بر دوش آنها است.

دراین ماجرا یکی از قوا اشتباهی مرتکب شده عمداً یا سهواً، دانسته یا ندانسته، با این شرایط وظیفه دیگر قوا و نهادهای انقلابی در کشور چیست؟

جبران ضعف دولت از سوی دیگر قوا و نهادها و سازمان های انقلابی وظیفه ای است که بر عهده آنها است، که اگر خلاء ضعف دولت پر نشود می تواند خطرناکتر از آشوب و اغتشاشاتی باشد که در چند روز آبان ماه اتفاق افتاد.