کد خبر: 179006

سطوح ضدتحریمی استفاده از منابع ملی

راهبرد اصلی تحریم ها، جلوگیری از دسترسی کشور به منابع مورد نیاز برای اداره کشور است.
اتاق خبر 24

راهبرد اصلی تحریم ها، جلوگیری از دسترسی کشور به منابع مورد نیاز برای اداره کشور است. بر همین اساس ضروری است برای رهایی یکبار و برای همیشه تاریخ این مرز و بوم راهبرد ضدتحریم استفاده حداکثری از «منابع ملی» مورد توجه قرار گیرد. این روزها واژگان ترکیبی استفاده از توانمندی های داخلی، تولید ملی، خودکفایی، استقلال صنعتی، حذف وابستگی به بیگانگان، بکارگیری امکانات درونی نظام و ... به دفعات در رسانه های گروهی بکار می رود. بکاربردن این دست واژگان شیک و استقلال طلبانه در زمانی که فشار حداکثری تحریم ها، زندگی را بیش از گذشته برای مردم دشوار ساخته است، نشانی نادرستی است که طی چهار دهه گذشته توسط تقسیم کار ملی اداره امور کشور به جامعه ارائه شده است که هیچگاه به مقصد نرسیده و نمی رسد.

منبع: خبرگزاری ایرنا