کد خبر: 178380

پروژه «بیابان زدایی» اقتصادی اجرایی می شود

  این پروسه با هدف بهره برداری از بیابان اجرا می شود.
اتاق خبر 24

دکتر فرود شریفی، مسئول کارگروه خشکسالی و تغییر اقلیم :

این طرح با هدف بهره برداری اقتصادی از منابع با هدف استفاده از درآمدهای آن در راستای ارتقاء معیشت جوامع محلی، کاهش سطح بیابانها، کنترل منشاء طوفانهای گرد و غبار و حفظ مردم در نقاط استراتژیک کشور با درآمد مناسب و افزایش امید به زندگی آنها به صورت پایلوت اجرایی شده و مالچ پاشی را هم بطورکلی از کارهای مقابله با توسعه بیابان و تثبیت خاک حذف کرده است.

منبع: خبرگزاری ایلنا