کد خبر: 172249

آیا منابع ارزی جوابگوی نیاز بازار است؟

سال هاست کشور‌ها ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی خود را برای جبران بحران‌های احتمالی تجهیز می‌کنند، منابعی که به نظر می‌رسد می‌تواند در تنطیم بازار ارز نقش بسزایی داشته باشد.
اتاق خبر 24

علی اصغر سمیعی زفرقندی،  رئیس هیئت مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر بازار ارز:

بانک مرکزی در سال ۸۰ تا ۸۹ و ۹۲ تا ۹۶ نوسانات آن چنانی و بحران اقتصادی نداشت و تراز ارزی خود را به راحتی تأمین می‌کرد، زیرا ارز حاصل از صادرات به موقع به منابع ارزی باز می گشت. اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید از این منابع برای ساماندهی بازار ارز استفاده کرد البته منظورمان استفاده به جا و سنجیده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران