کد خبر: 171370

کدام استان ها رکورددار بارش هستند؟

از مجموع ۳۱۸.۶ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۲۳ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۹۴.۶ میلی‌متر سهم ۴۴ روز نخست بهار است.
اتاق خبر 24

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (219.3 میلی‌متر) 45 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (138.9 میلی‌متر) 129 درصد افزایش نشان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایرنا