در سال‌های اخیر طالبان روزانه حملات متعددی را انجام داده است که عمدتا نیروهای دولت افغانستان و نیروهای امنیتی هدف آن بودند.