با این حال در شرایطی که قرار بود پول رضایت نامه این بازیکن تا تاریخ 25 اسفند سال 96 پرداخت شود، با گذشت حدود 7 ماه هنوز این اتفاق رخ نداده است.
با این شرایط باشگاه ماشین سازی با ارسال نامه ای به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال خواستار تعیین مبلغ رضایت نامه شجاعیان شد.