در این رابطه بعد از جلسه هیات مدیره و تصویب در اختیار گرفتن هواپیمای چارتر برای حضور در شرق آسیا در صورت صعود به فینال، آنها اقدامات دیگر را در این زمینه نیز در دستور کار قرار داده‌اند.