کد خبر: 153026
بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی

سهم ۱۶ درصدی صنعت از تولید ناخالص داخلی بدون نفت/تاثیر چشمگیر بخش خدمات در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی

سهم فعالیت صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱۶ درصد است به همین خاطر بهبود بهره وری در این فعالیت میتواند تأثیر زیادی داشته باشد.
اتاق خبر 24
بهره وری به عنوان پیشنیازی برای رشد اقتصادی به حساب می‌آید که در کشور‌های توسعه یافته به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد از رشد اقتصادی خود را این طریق به دست می‌آورند، این درشرایطی است که در کشور ما، پایین بودن نرخ رشد بهره وری و سهم کم آن از رشد اقتصادی، مشکل کمبود منابع برای سرمایه گذاری را دو چندان می‌کند.
 
بنا بر هدف گذاری‌های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه، بهره وری باید سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی را داشته باشد که در محاسبات صورت گرفته در خصوص میزان بهره وری در بخش‌های ۹ گانه اقتصادی طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴، براساس سال پایه ۱۳۹۰ به عنوان جدیدترین آمار، نشانه‌هایی متفاوت از اهداف مشاهده می‌شود.

در بخش کشاورزی رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید فعالیت کشاورزی در سال ۱۳۹۵ برابر با ۳ درصد بوده و طی دوره ۱۳۹۵_۱۳۸۴، به جز سال ۱۳۸۷، در همه سال‌ها رشد مثبت داشته است.

متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری کل عوامل تولید این فعالیت طی دوره ۱۳۸۹_۱۳۸۴ برابر با ۰/۰۱ درصد و طی دوره ۲/۹ برابر با ۱۳۹۵-۱۳۹۰ درصد بوده است. متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری کل عوامل تولید این فعالیت طی دوره مورد مطالعه ۱/۶ درصد اعلام شده است.

متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری کل عوامل تولید در فعالیت نفت و گاز طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴ برابر با ۲ درصد بوده است، ولی متوسط رشد آن طی دوره ۳- برابر با ۱۳۹۴-۱۳۸۴ درصد بوده است که نشان می‌دهد بهره وری کل عوامل تولید این فعالیت به طور کلی کاهش داشته و از وضعیت خوبی برخوردار نیست.

متوسط سهم سرمایه در ارزش افزوده فعالیت معدن بیش از ۸۰ درصد است به همین خاطر میتوان انتظار داشت تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل تولید این فعالیت سازگاری بالایی با تغییرات شاخص بهره وری سرمایه آن داشته باشد. البته این سهم در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تعداد شاغلان این فعالیت کاهش یافته است.

شاخص بهره وری نیروی کار در فعالیت معدن بر خلاف متوسط رشد سالانه ۱۷/۸ درصدی آن تا سال ۱۳۸۹، طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۰ دارای متوسط رشد سالانه ۷- درصد بوده است.

فعالیت صنعت در بین ۹ بخش اقتصادی مورد بررسی، دارای کمترین نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده (به طور متوسط ۳۶ درصد) است که می‌تواند نشان دهنده ضعف زنجیره ارزش در فعالیت صنعت باشد.

سهم فعالیت صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱۶ درصد است، از این رو بهبود بهره وری در این فعالیت میتواند تأثیر زیادی بر افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

رشد سالانه شاخص بهره وری کل عوامل تولید فعالیت صنعت در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴/۹ درصد بوده و متوسط رشد آن طی سال‌های برنامه چهارم توسعه کشور ۴ درصد و طی سال‌های برنامه پنجم توسعه کشور ۰/۵ درصد بوده است. رشد سالانه شاخص بهره وری کل عوامل تولید فعالیت صنعت طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴ به میزان ۲/۱ درصد برآورد شده است.

سهم ارزش افزوده این فعالیت از کل تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۳/۷ درصد در سال ۱۳۸۴، به بیش از ۵ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است که از این منظر در بین فعالیت‌های اقتصادی، از رشد مناسب ارزش افزوده برخوردار بوده است.

طی دوره ارزش افزوده این ۱۳۹۵-۱۳۸۴ فعالیت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) ۸۰ درصد رشد داشته است.

همچنین شاخص بهره وری کل عوامل تولید فعالیت آب، برق و گاز از ۸۶ در سال ۱۳۸۴ به ۱۱۴ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته که این به معنای متوسط رشد سالانه ۲/۶ درصدی این شاخص است.

تغییرات ارزش افزوده فعالیت ساختمان را میتوان به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ که دارای متوسط رشد مثبت سالانه ۸ /۴ درصد بوده و دوره دوم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که دارای متوسط رشد منفی سالانه ۵/۳ - درصد بوده است.

متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری کل عوامل تولید فعالیت حمل و نقل و انبارداری در دوره مورد بررسی ۰/۴ - درصد است.

تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل تولید این فعالیت طی برنامه چهارم و پنجم توسعه درخلاف جهت یکدیگر بوده است، به طوری که متوسط رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید طی سال‌های برنامه چهارم توسعه، مثبت و برابر با ۱/۱۵ درصد، ولی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه، منفی و برابر با ۱/۷ - است.

شاخص بهره وری کل عوامل تولید این فعالیت در سال ۱۳۹۵ نتوانسته است عددی بهتر از ۹۳/۷ را کسب کند، درحالی که این شاخص در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۱۰۰/۶ و ۹۹ بوده است.

فعالیت ارتباطات با ۱۳/۴ درصد متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری کل عوامل تولید طی دوره مورد مطالعه، بالاترین رشد بهره روی را در بین تمام فعالیت‌های اقتصادی به خود اختصاص داده است.

متوسط رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید این فعالیت طی سال‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به ترتیب ۲۲/۵ و ۶/۴ درصد بوده است این افزایش قابل توجه منجر به افزایش تعداد شاغلان این فعالیت شده است.

این فعالیت پس از فعالیت معدن، دارای بالاترین رشد تعداد شاغلان در بین فعالیت‌های اقتصادی است و توسعه آن توانسته است سهم تعداد شاغلان این فعالیت را از تعداد کل شاغلان ۰/۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۱ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش دهد.

گروه سایر خدمات بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت، بیش از دوسوم کل موجودی سرمایه و بیش از ۳۷ درصد از تعداد کل شاغلان را به خود اختصاص داده است، از این جهت توسعه در این گروه تأثیر مستقیمی در بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد خواهد داشت.

تغییرات شاخص‌های بهره وری گروه سایر خدمات طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴ هرچند با نوسان همراه بوده، ولی در بلند مدت دامنه آن ۱ درصد یا کمتر (مثبت یا منفی) بوده است.

منبع: میزان