این تصمیم ترامپ به دنبال فشارها و درخواست مجلس نمایندگان آمریکا صورت گرفته است.