بانک مرکزی فرانسه نخستین بار در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی این کشور را ۲ درصد پیش بینی کرده بود.