کد خبر: 141317

كارهايی كه نماز را باطل می كند

كارهايی كه نماز را باطل می كند.
اتاق خبر 24

1. از بين رفتن يكي از شروط در اثناء نماز.

2. باطل شدن وضو يا غسل در اثناء نماز عمدا يا سهوا.

3. گذاشتن دست ها روي هم، عمدا با اين قصد كه جزء نماز است.

4. گفتن آمين، عمدا بعد از سوره حمد.

5. روي برگرداندن از قبله.

6. حرف زدن عمدي.

7. خنديدن عمدي (قهقهه).

8. گريه كردن عمدي با صداي بلند براي امور دنيا.

9. كار اضافه اي كه صورت نماز را به هم بزند.

10. خوردن و آشاميدن در بين نماز.

11. شك در ركعات نماز دو يا سه ركعتي.

12. كم و زياد كردن ركن نماز عمدا يا سهوا. 

منبع: تابناک