کد خبر: 115688

اولین عکس واقعی از امیرکبیر

اولین عکس واقعی از مرحوم اتابيك اعظم ميرزا تقى خان فراهانی امير نظام (اميركبير) که امروز منتشر شد.
اتاق خبر 24

اولین عکس واقعی از مرحوم اتابيك اعظم ميرزا تقى خان فراهانی امير نظام (اميركبير) که امروز منتشر شد.

 

اولین عکس واقعی از امیرکبیر