يكشنبه, 1 مهر 1397 :: Sunday, 23 September 2018

کلیدواژه: دستگاه دیپلماسی

نقش وزارت خارجه در عقد قراردادهای خارجی/ چرا قراردادهای اقتصادی بدون تضمین است؟ اتاق خبر 24 بررسی کرد

نقش وزارت خارجه در عقد قراردادهای خارجی/ چرا قراردادهای اقتصادی بدون تضمین است؟

نمیتوان تنها وظیفه وزارت خارجه را را رتق و فتق امور روابط میان کشورها تعریف کرد و قطعاً دستگاه دیپلماسی وظایف دیگری هم دارد.