يكشنبه, 1 مهر 1397 :: Sunday, 23 September 2018

کلیدواژه: رشد مسکن

واکاوی کارشناسان درباره دلایل رشد قیمت مسکن کاهش یافتن قدرت خرید مسکن از سمت متقاضیان

واکاوی کارشناسان درباره دلایل رشد قیمت مسکن

کارشناسان مسکن بر این باورند که کاهش پول و کمبود عرضه مسکن از یک سو و ورود سوداگران از سوی دیگر موجب رشد قیمت مسکن شد.